Jak uzyskać decyzje o warunkach zabudowy?

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędnym elementem rozpoczęcia prac budowlanych. Bez decyzji nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia budowlanego, co w konsekwencji uniemożliwia rozpoczęcie budowy domu. Sam proces uzyskania stosownych dokumentów jest dosyć intuicyjny, ale musimy liczyć się utratą czasu, jaki zajmuje cała procedura. W poniższym artykule przedstawimy wszystkie formalności, jakie należy wypełnić celem uzyskania decyzji.

Co należy zrobić, żeby uzyskać warunki zabudowy?

Warunki zabudowy są wydawane w momencie, kiedy na terenie naszej działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku należy udać się do urzędu miasta bądź gminy i w wydziale urbanistki złożyć stosowany wniosek wraz z kompletem dokumentów związanych z budową domu. Warunki zabudowy może uzyskać każdy, nawet osoby, które nie są właścicielami działki, mogą starć się o wydanie takich dokumentów. Wiąże się to jednak z koniecznością opłaty w momencie, kiedy nie jesteśmy właścicielami działki.

Jakie są koszta wydania decyzji o warunkach zabudowy i kto ją wydaje?

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana przez dział urbanistki i architektury znajdujący się w urzędzie miasta. Jednorazowa opłata za wydanie dokumentów wynosi 107 zł i jest każdorazowo pobierana od wszystkich wnioskujących. Wyjątek stanowią osoby będące wpisane w księgach wieczystych jako właściciele działki, oni są całkowicie zwolnieni z ponoszenia opłaty.

Jak dokumenty złożyć w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

Wydanie warunków zabudowy wiąże się koniecznością złożenia szeregu dokumentów. Do urzędu urbanistki należy złożyć wypełniony wniosek, w którym określimy parametry budynku i przedstawimy jego dokładne parametry. Tutaj warto zwrócić uwagę na wielkości planowanego budynku, należy wpisać je w taki sposób, żeby można było, wykonać trochę większy budynek niż zakłada projekt domu. Każda budowa jest inna i może zdarzyć się w trakcie jej trwania, że musimy trochę powiększyć niektóre elementy. We wniosku możemy określić wartości minimalne i maksymalne, co daje możliwość zostawienia zapasu, który pomoże uniknąć komplikacji przy ewentualnych zmianach w projekcie. Do wniosku niezbędne jest dołączenie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, która obejmuje naszą działkę. Warunkiem koniecznym do uzyskania warunków zabudowy jest również dostarczenie planu zagospodarowania terenu. Dokument ten musi zawierać informacje o wymiarach i rozkładanie pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem. Musimy również przedstawić zapotrzebowanie na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków. Ostatnim dokumentem jest potwierdzenie uiszczenia wszystkich opłat urzędowych. Tak przygotowany wniosek może zostać skierowany do urzędu, który po rozpatrzeniu go wyda decyzje o warunkach zabudowy.

Ile trwa uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

Czas na wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest uzależniony od rodzaju budynku, jaki mamy zamiar wybudować. W przypadku domów powyżej 70 m2 maksymalny czas może wynosić do miesiąca, ale w wyjątkowych przypadkach może zostać wydłużony o kolejny miesiąc. Znacznie krócej będziemy oczekiwać na decyzje w sprawie domu, którego metraż wynosi poniżej 70 m2. W takim przypadku na decyzje oczekuje się maksymalnie 21 dni. Należy jednak pamiętać, że urząd ma możliwość przerwania wydawania decyzji w momencie, kiedy zostaną zauważone jakieś uchybienia lub nieprawidłowości w złożonych dokumentach. Decyzja może być również wstrzymana na czas poczynienia ustaleń z innymi urzędami. Wstrzymanie wydawania decyzji może być również spowodowane zmianami wprowadzanymi w planie zagospodarowania terenu. Jeśli prowadzone są prace nad takimi zmianami, urząd musi określić to w uchwale rady gminy, która musi być publicznie dostępna. Z powodu ewentualnego wstrzymania wniosku o wydanie decyzji należy poświęcić szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie dokumentacji. Nawet najmniejszy błąd może w konsekwencji opóźnić wydanie decyzji o wiele tygodni.

Podsumowanie

Decyzja o warunkach zabudowy to niezbędny dokument potrzebny do uzyskania pozwolenia budowlanego. W celu uzyskania decyzji należy złożyć stosowną dokumentację do wydziału urbanizacji i architektury w urzędzie miasta bądź gminy. Wraz z wnioskiem musimy dostarczyć plan zagospodarowania terenu ze wszystkimi wytycznymi związanymi z dostarczeniem wody, energii i odprowadzeniem odpadów. Wnioski zabudowy muszą zawierać wymiary budynku, które warto podać ze stosownym zapasem, który pomoże w przypadku zmian w projekcie powstałych w trakcie budowy. Na wydanie decyzji urząd ma miesiąc w przypadku domów powyżej 70 m2, wyjątek stanowią sytuacje, w których zostały zauważone błędy we wniosku lub zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego.

Dodaj komentarz